Aleksandra Kisielewska – adwokat wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bydgoszczy, prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. Zapewnia świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, współpracuje także z innymi przedstawicielami zawodów prawniczych. Wpisana jest również na Listę Arbitrów Zawodowych przy Sądzie Arbitrażowym Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w kancelariach adwokackich Izby Adwokackiej w Bydgoszczy, kancelarii radcy prawnego Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, sądach, organach ścigania, poradniach prawnych pro bono.

Ubi ius, ibi remedium


Gdzie prawo, tam środek do jego realizacji

USŁUGI

Kancelaria świadczy usługi poprzez reprezentowanie klienta przed organami, sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, czy Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym, jak również poprzez doradztwo oraz sporządzanie pism procesowym, opinii prawnych, projektów umów, a także inne aspekty pomocy prawnej. W ramach świadczonych usług Kancelaria udziela także porad prawnych, w tym on-line.

Usługi prawne świadczone są w szczególności w następujących dziedzinach prawa:

Prawo karne, wykroczenia, postępowanie w sprawach nieletnich

w tym występowanie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, reprezentacja oskarżonego, pokrzywdzonego, nieletniego, a także występowanie w postępowaniu wykonawczym, w tym np. w sprawach o przerwę w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary, o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, nadto sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków i innych pism procesowych

Prawo cywilne i gospodarcze

pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa spadkowego, rzeczowego, gospodarczego, ubezpieczeń, w sprawach o zapłatę, windykacji należności, w postępowaniu egzekucyjnym, polegająca na reprezentacji przed organami, sądami i innymi podmiotami, sporządzaniu pism procesowych, jak pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, skargi o wznowienie postępowania, opinie prawne i inne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

w tym sprawy odwołań od rozwiązania umów o pracę oraz od zmiany warunków pracy lub płacy, sprawy o mobbing, dochodzenie świadczeń z ZUS, reprezentacja przed organami, sądami i innymi podmiotami, opiniowanie, doradztwo, sporządzanie stosownych pism

Prawo rodzinne

jak sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, porwania rodzicielskie, władzę rodzicielską, przysposobienie, czy inne, reprezentacja przed sądami i innymi podmiotami, opiniowanie, doradztwo, sporządzanie stosownych pism

Prawo spółdzielcze, lokalowe

w tym obsługa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, reprezentacja przed sądami, organami, czy innymi podmiotami, sporządzanie pism windykacyjnych, występowanie w postępowaniu egzekucyjnym, opiniowanie, doradztwo i inne

Prawo i postępowanie administracyjne

w tym reprezentacja przed organami, wojewódzkimi sądami administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzenie pism procesowych, opinii prawnych, doradztwo i inne



PORADY PRAWNE ON-LINE




Kancelaria świadczy usługę porad prawnych on-line, co umożliwia Klientowi uzyskanie pomocy w szybki i prosty sposób, bez konieczności odbywania wizyty w Kancelarii. Zadanie pytania następuje za pomocą poniższego formularza i jest darmowe. Porady udzielane są odpłatnie po otrzymaniu zaliczki, o której wysokości zostaną Państwo poinformowani po zapoznaniu się z treścią zapytania.

Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania Państwu dodatkowych pytań. Porada prawna jest udzielana niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na następujący rachunek bankowy:
65 1440 1215 0000 0000 1730 0277.

Klient otrzymuje wynik pracy Kancelarii na wskazany przez siebie adres mailowy.

Wiadomość została wysłana. Dziękuję!



KONTAKT

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Aleksandra Kisielewska


ul. Gdańska 92/8

85-021 Bydgoszcz


filia

Rynek 18/2

88-300 Mogilno


tel. 664 985 735

e-mail: kisielewska@adwokat-ka.pl


NIP 557 168 47 44


Nr rachunku bankowego: 65 1440 1215 0000 0000 1730 0277